]>

Welkom!

Privacy Policy

Privacy van uw gegevens

Privacy Waarom verzamelt Het Groene Leven (persoonlijke) gegevens? Het Groene Leven verzamelt persoonlijke gegevens om haar dienstverlening te kunnen uitvoeren. Het Groene Leven respecteert de privacy van de bezoekers van www.groeneleven.nl onder andere door naleving van de Wet persoonsregistraties, de Europese privacy richtlijn, en de Wet bescherming persoonsgegevens. Hieronder is uiteengezet welke gegevens worden verwerkt, op welke wijze de gegevens worden verwerkt, met welk doel de gegevens worden verwerkt, wat de rechten van (geregistreerde) bezoekers in dit opzicht zijn en hoe deze rechten uitgeoefend kunnen worden. Welke gegevens worden verzameld door Het Groene Leven en waarvoor worden deze gebruikt?

Gegevens klanten: Het Groene Leven bewaart gegevens van klanten en offerteaanvragers , zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email . Dit zijn de gegevens die door de klant zelf worden verstrekt. Vanzelfsprekend, als het een geleverde dienst betreft, om een factuur te kunnen sturen en de administratie te beheren. Daarnaast om zonodig contact met de klant op te kunnen nemen betreffende de geleverde dienst en om het produkt te kunnen bezorgen. Het wachtwoord wat u opgeeft bij het aanmaken van een account wordt gescrambled, zodat zelfs Het Groene Leven uw wachtwoord niet weet.

Gegevens website bezoekers: Het Groene Leven verzamelt ook gegevens van bezoekers van de Het Groene Leven web site. Het gaat hier om statistische informatie, zoals welke paginas worden bezocht, hoeveelheid dataverkeer, IP-adressen , gebruikte browser en welke informatie wordt opgevraagd. Deze informatie dient om een goed inzicht in het gebruik van de website te krijgen en deze hier zo goed mogelijk op in te richten.

Gegevens users : Elke server ( email , www , ftp , etc.) registreert gegevens betreffende het dataverkeer, zoals IP-adres , de hoeveelheid data, en evt. de betreffende gebruiker ( login ). Deze gegevens worden gebruikt bij evt. technische onvolkomenheden en om u en ons te beschermen tegen eventueel misbruik of fraude.

Geeft Het Groene Leven informatie door aan derden? Het Groene Leven geeft geen enkele informatie door aan derden zonder uw expliciete voorafgaande toestemming. Een uitzondering hierop is wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting (zoals bijv. een gerechtelijk bevel). Ook bij het opsporen van fraude en/of ernstige spam-praktijken kunnen gegevens worden uitgewisseld met andere providers en/of justitie. De beslissing hiertoe is dan louter en alleen ter beoordeling aan Het Groene Leven.

Verstuurt Het Groene Leven spam ? Nee, daar kunnen wij heel duidelijk over zijn. Het Groene Leven verstuurt zelf nooit spam , geeft nooit opdracht daartoe, neemt nooit een dergelijke opdracht aan, of werkt daar op enige manier aan mee. Het Groene Leven stuurt uitsluitend berichten:

  • (aan klanten:) met (technische) gegevens en informatie betreffende lopende bestellingen,
  • (aan klanten:) met belangrijke aankondigingen e.d . mbt . uw bestellingen, updates, betalingen
  • met antwoord op een eerder bericht van u,
  • met algemene informatie als u daar expliciet om heeft gevraagd.
  • Afmeldingen worden onmiddellijk gerespecteerd. Kortom, Het Groene Leven verstuurt nooit zomaar reclame-emails .

Kan ik mijn opgeslagen gegevens inzien, wijzigen of verwijderen? Indien een klant meer informatie wenst met betrekking tot zijn gegevens, deze gegevens wenst aan te vullen of te verbeteren, kunt u hiertoe overgaan via www.groeneleven.nl of een schriftelijk verzoek indienen bij Het Groene Leven , Graafland 54, 1251NK Laren. Tevens kunt u Het Groene Leven , schriftelijk of per e-mail verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te staken. Het Groene Leven zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van bovengenoemde verzoeken, de gewenste informatie verstrekken, de gegevens verbeteren of aanvullen dan wel de gegevensverwerking staken.

Waar kan ik met vragen terecht over deze privacy policy ? Indien u vragen heeft omtrent deze privacy policy , de handelswijzen van deze site of uw ervaringen met deze website, dan kunt u contact opnemen met de redactie van Het Groene Leven , Graafland 54, 1251NK Laren
 info@groeneleven.nl

Wijzigingen Privacy Statement: Het Groene Leven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Lijst van cookies die we verzamelen

The table below lists the cookies we collect and what information they store.

COOKIE nameCOOKIE Description
CART The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
CURRENCY Your preferred currency
CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND You sesssion ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLL The ID of any polls you have recently voted in.
POLLN Information on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.
WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNT The number of items in your Wishlist.